Sunday 10 November 2019

Random Alberta elevator

Kitscoty, Alberta.


1 comment: